Ari1982
Juvenile White-tailed Kite.

Juvenile White-tailed Kite.